title
homenewsshowallinfoscasister

賀!產經系陳毅帆同學獲107年全民運動會直排花式滑輪溜冰男子組冠軍、並排花式滑輪溜冰男子組冠軍!

│發表單位:秘書室 │發表日期:2019-01-08
比賽過程
陳毅帆同學獲雙冠軍

賀!產經系陳毅帆同學獲107年全民運動會
直排花式滑輪溜冰男子組冠軍
並排花式滑輪溜冰男子組冠軍!