title
homenewsshowallinfoscasister

108全大運》賀!舉重隊戰績6金7銀1銅

│發表單位:秘書室 │發表日期:2019-08-31
賀!公開女生組55公斤級 周家嘉 金牌
賀!公開男生組89公斤級 高志佳金牌 (挺舉174公斤,破大會紀錄)

國立體育大學舉重隊總共奪得6金7銀1銅

4月13日成績4金5銀1銅
賀!公開男生組73公斤級 鄭翔駿金牌、候宇軒銀牌
賀!公開女生組61公斤級 江念欣金牌
賀!公開男生組81公斤級 謝書胤銀牌
賀!公開女生組49公斤級 方莞靈銀牌
賀!公開男生組67公斤級 黃品勳金牌
賀!公開男生組61公斤級 江念恩銀牌、陳正寶銅牌
賀!公開女生組59公斤級 江宛蓁 銀牌
賀!公開女生組55公斤級 周家嘉 金牌

4月14日成績2金2銀
賀!公開女生組76公斤級  廖華梵銀牌
賀!公開女生組87公斤級  潘莉真銀牌
賀!公開男生組89公斤級  高志佳金牌 (挺舉174公斤,破大會紀錄)
賀!公開男生組109公斤級 林聖倫金牌